นโยบายความเป็นส่วนตัว

thaishop www.thaishop.cc เคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่ใช้บริการเครือข่าย www.thaishop.cc เพื่อให้บริการที่ถูกต้องและเป็นส่วนตัวมากขึ้น www.thaishop.cc จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ แต่ www.thaishop.cc จะดูแลข้อมูลนี้ด้วยความรอบคอบและรอบคอบในระดับสูง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ www.thaishop.cc จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก่อน www.thaishop.cc จะอัพเดทนโยบายนี้เป็นระยะๆ เมื่อคุณตกลงตามข้อตกลงการใช้บริการเครือข่าย www.thaishop.cc ถือว่าคุณตกลงตามเนื้อหาทั้งหมดของโยโย่นี้ นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการเครือข่าย www.thaishop.cc

1. ขอบเขตการใช้งาน

ก) เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี www.thaishop.cc คุณให้ข้อมูลการลงทะเบียนส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ www.thaishop.cc (ยกเว้นชื่อธุรกิจและข้อมูลการลงทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ธุรกิจจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนด ของกฎหมายและข้อบังคับ)

ข) เมื่อคุณใช้บริการเว็บ www.thaishop.cc หรือเยี่ยมชมหน้าเว็บแพลตฟอร์ม www.thaishop.cc www.thaishop.cc จะได้รับและบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติบนเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้ วันที่และเวลาที่เข้าถึง ข้อมูลคุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และบันทึกหน้าเว็บที่คุณต้องการ

ค) thaishop www.thaishop.cc รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากคู่ค้าทางธุรกิจด้วยวิธีการทางกฎหมาย

คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลต่อไปนี้ใช้ไม่ได้กับนโยบายนี้:

ก) ข้อมูลคีย์เวิร์ดที่คุณป้อนเมื่อใช้บริการค้นหาจากแพลตฟอร์ม www.thaishop.cc

ข) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่รวบรวมโดย www.thaishop.cc ที่คุณเผยแพร่บน www.thaishop.cc ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าร่วมในกิจกรรม ข้อมูลการทำธุรกรรม และรายละเอียดการประเมินผล

ค) การละเมิดกฎหมายหรือการละเมิดกฎของ www.thaishop.cc และมาตรการที่ www.thaishop.cc ได้ดำเนินการกับคุณ

2. การใช้ข้อมูล

ก) thaishop www.thaishop.cc จะไม่ให้ ขาย ให้เช่า แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตล่วงหน้าหรือบุคคลที่สามและ www.thaishop.cc (รวมถึง www.thaishop.cc) thaishop.cc (รวมถึง www.thaishop.cc)) บริษัทในเครือ Tinynews.org) ให้บริการแก่คุณเป็นรายบุคคลหรือร่วมกัน และหลังจากบริการสิ้นสุดลง พวกเขาจะถูกห้ามมิให้เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้

ข) www.thaishop.cc ยังไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวม แก้ไข ขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าด้วยวิธีใด หากผู้ใช้แพลตฟอร์ม www.thaishop.cc มีส่วนร่วมในกิจกรรมข้างต้น เมื่อค้นพบแล้ว www.thaishop.cc มีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงบริการกับผู้ใช้ทันที

ค) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการผู้ใช้ www.thaishop.cc อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่คุณสนใจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ หรือร่วมมือกับ www.thaishop.cc Partners share ข้อมูลเพื่อให้พวกเขาสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา (หลังต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน)

3. การเปิดเผยข้อมูล ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ www.thaishop.cc จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนตามความต้องการส่วนตัวหรือข้อกำหนดทางกฎหมายของคุณ:

ก) การเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยได้รับความยินยอมจากคุณก่อน;

ข) ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ คุณต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

ค) การเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือสถาบันการบริหารหรือตุลาการตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหรือข้อกำหนดของสถาบันการบริหารหรือตุลาการ

ง) หากคุณละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับของจีน หรือข้อตกลงการบริการ www.thaishop.cc หรือกฎที่เกี่ยวข้อง คุณต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

จ) หากคุณเป็นผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ยื่นคำร้องแล้ว คุณควรเปิดเผยต่อผู้ตอบตามคำร้องขอของผู้ถูกร้อง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับข้อพิพาทด้านสิทธิที่อาจเกิดขึ้นได้

ฉ) ในการทำธุรกรรมที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม www.thaishop.cc หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำธุรกรรมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการทำธุรกรรมบางส่วนและร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล www.thaishop.cc มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะให้ผู้ใช้ กับคู่สัญญา ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลติดต่อของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือการระงับข้อพิพาท

g) การเปิดเผยอื่นๆ ที่ www.thaishop.cc เห็นสมควรตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายเว็บไซต์

4. การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข้อมูลและข้อมูลที่รวบรวมโดย thaishop www.thaishop.cc เกี่ยวกับคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ www.thaishop.cc และ/หรือบริษัทในเครือ ข้อมูลและข้อมูลนี้อาจถูกส่งไปยังประเทศ ภูมิภาค หรือกาแฟของคุณ .tinynews.org รวบรวมข้อมูลและสื่อนอกประเทศที่มีการเข้าถึง จัดเก็บ และแสดงผลนอกประเทศ

5. การใช้คุกกี้

ก) หากคุณไม่ปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ www.thaishop.cc จะตั้งค่าหรือเข้าถึงคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการหรือฟังก์ชันของแพลตฟอร์ม www.thaishop.cc ที่ใช้คุกกี้ได้ www.thaishop.cc ใช้คุกกี้เพื่อให้บริการที่รอบคอบและเป็นส่วนตัวมากขึ้นแก่คุณ ซึ่งรวมถึงบริการส่งเสริมการขาย

ข) คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ คุณสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้โดยแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการเว็บ www.thaishop.cc หรือคุณสมบัติที่ต้องใช้คุกกี้ได้

ค) นโยบายนี้จะนำไปใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผ่านคุกกี้ที่กำหนดโดย www.thaishop.cc

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

ก) บัญชี thaishop www.thaishop.cc มีฟังก์ชันป้องกันความปลอดภัย โปรดเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณให้ถูกต้อง www.thaishop.cc จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสรหัสผ่านของผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหาย ถูกละเมิด และเปลี่ยนแปลง แม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว แต่โปรดทราบว่าไม่มี "มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ" ในเครือข่ายข้อมูล

ข) เมื่อใช้บริการเครือข่าย www.thaishop.cc เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือที่อยู่ไปรษณีย์ ต่อคู่สัญญาหรือคู่สัญญาที่มีศักยภาพ โปรดปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและมอบให้แก่ผู้อื่นเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรั่วไหล โดยเฉพาะชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน www.thaishop.cc โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า www.thaishop.cc ทันที เพื่อให้ www.thaishop.cc สามารถใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องได้